Freedom Not Fear 2009/Stockholm

From Freiheit statt Angst!

Jump to: navigation, search

FREEDOM NOT FEAR 2009 - INTERNATIONELL AKTIONSDAG

Nätverket Svart Måndag bjuder in till aktionsdag för demokrati, integritet, mänskliga fri- och rättigheter, press- och yttrandefrihet och religionsfrihet.


I samarbete med politiska partier, ungdomsförbund, samt studieförbund och andra deltagare arbetar vi för att föra debatten om övervakningssamhället och den omotiverade kravpopulismen vidare. Vi tror på ett samhälle fritt från politisk och religiös förföljelse och som bygger på demokratiska och folkrättsliga principer där varje individs rätt till privatliv och grundläggande friheter respekteras.

Freedom Not Fear är en internationell aktionsdag som genomförs den 12 september i ett stort antal huvudstäder runtom i världen. Aktionen riktar sig mot den massövervakning som allt fler länder inför gentemot sina egna medborgare.

Demonstrationen är sampolitisk, vilket innebär att alla som känner ett missnöje mot det övervakningssamhälle som Sverige och den övriga västvärlden håller på att utvecklas till är välkomna att delta. På agendan den 12 september på Sergels Torg bjuder vi på en blandning av politiska tal och musikuppträdanden. Vi hoppas även kunna erbjuda konst- och fotoutställningar skapade av konstnärer runt om i landet under en eller ett par veckor i anslutning till aktionsdagen. Målet är att ge en tilltalande blandning i ett arrangemang som tillsammans skapar en fredlig demonstration mot vårt nya övervakningssverige.


Svart Måndag är ett partipolitiskt obundet nätverk där vem som helst kan engagera sig. Känner du igen dig i ett samhälle som mer och mer präglas av stagnation i samhällsutvecklingen och rädsla inför vad som är nytt? Det är den samhällsutvecklingen vi ser idag samt anledningen till Svart Måndags uppkomst i samband med FRA-lagens tillblivelse.

Det är vår fasta övertygelse att ett demokratiskt samhälle inte kan byggas på rädsla och upprättandet av murar mot det som är främmande i vår omvärld. Det uppenbara alternativet är en ökad öppenhet mot omvärden och de egna medborgarna. Öppenhet snarare än utökad repression. Det är vad historien lärt oss är den rätta vägen framåt. Hotet är inte vår omvärld, utan snarare vår rädsla för densamma.

Murar behöver inte vara av sten, armeringsjärn och betong, de kan lika gärna bestå av lagar, regler och förordningar. Lagar som ger statsmakt och myndigheter en i stort sett obegränsad insyn, makt och ett inflytande över våra liv. Allt under förespeglingen att det är för vår egen skull - för vår egen säkerhet. På detta vis försöker regeringen tysta opinionen genom att svenska folkets säkerhet och trygghet blir liktydiga med rädsla och total massövervakning av svenska folket. Men vill vi ha en ohälsosam samhällsutveckling präglad av rädsla och massövervakning eller ett mycket sundare alternativ som främjar frihet och öppenhet hos alla världens folk och därmed även för oss medborgare i Sverige? Svaret torde vara uppenbart, då så inte är fallet, är det allas vår uppgift att påminna beslutsfattarna om det.


Talarlista (ännu ej slutgiltigt fastställd): Rola Brentlin, politisk sekreterare och styrelseledamot (Moderata Ungdomsförbundet) Maria Wetterstrand, Språkrör (Miljöpartiet) Linda Nordlund, styrelseledamot och troligen nästa andre vice ordförande (Liberala Ungdomsförbundet) Maria Ferm, Språkrör (Grön Ungdom) Linnéa Sjögren, Feministiskt Initiativ Amanda Brihed (Ordf. Nätverket Svart Måndag, Riksdagskandidat för Folkpartiet, Liberati) Jens Odsvall (Vice Ordförande, Nätverket Svart Måndag) Elizabeth Morseby (Styrelseledamot, Nätverket Svart Måndag) Zaida Catalán (Jurist och ledamot i Stockholms Stadsfullmäktige, Miljöpartiet) Klara Ellström (Styrelseledamot, Nätverket Svart Måndag) Annika Beijbom (Styrelseledamot Nätverket Svart Måndag, EP-, och Riksdagskandidat för Folkpartiet, Liberati) Jonas Nordlund (Piratpartiet) Mattias Bjärnemalm (Piratpartiet) Mark Klamberg (Folkpartiet Stockholm) Erik Hultin (Centerpartiet, Centeruppropet.se) Max Andersson, Riksdagsledamot (Miljöpartiet)


Andra organisationer som sannolikt närvarar och talar är: SSU Sossar mot Storebror Centerns Ungdomsförbund


Arrangör: Nätverket Svart Måndag

I samarbete med: Piratpartiet Ung Pirat Miljöpartiet Grön Ungdom Feministiskt Initiativ SSU Vänsterpartiet Ung Vänster Sossar mot Storebror Liberati Centeruppropet.se MUF CUF Borgerligt Nej till FRA Liberalt Nätverk för Integritet

Förhandlingar pågår just nu med följande potentiella samarbetspartners: Fryshuset Studiefrämjandet Kulturhuset Stockholm / Lava

Vi agerar för att:

 • Stoppa massloggning av kommunikation och registrering av positionsangivelser rörande samhällets medborgare
 • Stoppa insamlande och registrering av biometrisk data och RFID i exempelvis pass
 • Stoppa massinsamling av genetisk data
 • Stoppa permanent kameraövervakning (CCTV) och automatisk detektionsteknik
 • Stoppa massregistrering av samtliga flygresenärer (PNR-data)
 • Sätta stopp för utbyte av information om fria medborgare med USA och andra stater som saknar effektiva system för säker datahantering
 • Sätta stopp för utbyte av information med ickedemokratiska stater och stater som inskränker medborgerliga fri- och rättigheter för individen på grund av exempelvis politisk, religiös eller filosofisk övertygelse, sexuell läggning eller identitet, etc.
 • Sätta stopp för ökad federalisering och internationell centralisering av övervakningssystem kopplade till exempelvis FRA
 • Stoppa genomsökningar av privatpersoners hemdatorsystem, såväl online som offline (såsom är fallet med den franska HADOPI-lagstiftningen)
 • Stoppa massövervakning och filtrering av kommunikationen på internet i enlighet med EU's telekompaket.
 • Stoppa en utbyggnad av FRONTEX och eBorder som i praktiken skapar ett Fästning Europa
 • Stoppa en vidare integration mellan polis, säkerhetstjänst och militär
 • Stoppa massövervakningen av flyktingar via exempelvis SIS II, VIS och EuroDAC
 • Stoppa de delar av Stockholmsprogrammet (Europeiska Unionens nästkommande femårsprogram för säkerhet, juridik och asylrätt för åren 2010-2014) som inskränker mänskliga fri- och rättigheter samt individens rätt till ett liv skyddat från förföljelse och diskriminering
 • Värna press-, meddelar- och yttrandefrihet på och utanför internet
 • Värna rätten att utan risk för övervakning korrespondera eller tala med själavårdare, vårdpersonal, företrädare för religiösa samfund, kvinnojourer, etc.
 • Värna en demokratisk världsutveckling där människor kan leva i frihet, öppenhet och demokrati utan risk för förföljelse, hot, fängsling, tortyr etc.


Vi vill ha en genomlysning av de övervakningslagar och riktlinjer i exempelvis handelsavtal som redan införts eller står på tur att införas inom kort, såsom:

 • FRA-lagen
 • IPRED
 • De kvarvarande delarna av EU's telekompaket
 • Datalagringsinitiativet
 • ACTA


 • Vi eftersträvar en fristående utvärdering av existerande lagar avseende deras reella effektivitet, samt deras mer skadliga effekter på mänskliga fri- och rättigheter
 • Vi vill ha ett sampolitiskt program för genomförandet av effektiva alternativ till de nuvarande antiterrorlagarna och lagar som ska stävja tung och/eller internationell brottslighet, exempelvis genom att:
  * Utvidga möjligheterna till utbildning på en internationell nivå
  * Intensifiera insatserna för att bekämpa fattigdom i Europa och i Världen
  * Utöka dialogen mellan olika kulturer och religioner
  * Utveckla en fungerande infrastruktur i syfte att hjälpa offer för krig, brottslighet, fattigdom och naturkatastrofer
  * Utveckla brottsförebyggande program och utbildningskampanjer för att sätta stopp för tung brottslighet och sexuellt våld


Efter de senaste årens upprustning av massövervakningssystemen kräver vi ett omedelbart stopp för nya "Homeland Security-lagar" som inskränker medborgarnas rättigheter.


Vad väntar du på? Vii behöver DIG!

Gör en insats för Sverige, Europa och hela Världen.

Vi ses på Sergels Torg den 12 september, klockan 17-21.

Event overview

Organization(s): (please complete)

Homepage(s): (please complete)

Press contact: (please complete)

Type of event: (please complete)

Place: (please provide exact description/address, map link - if possible)

Time: (please provide)

More Information on event: (please complete)

Personal tools
Toolbox
 • What links here
 • Related changes
 • Upload file
 • Special pages
 • Printable version