Diskussion:Freedom Not Fear 2010/Warsaw

From Freiheit statt Angst!

Jump to: navigation, search

Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK

Implementacja dyrektywy retencyjnej w Polsce na tle wybranych państw Unii Europejskiej

Artykuł omawia wybrane aspekty instytucji zatrzymania danych o ruchu w telekomunikacji na tle obowiązujących w Polsce regulacji prawnych związanych z implementacją Dyrektywy Unijnej w tej sprawie. Jest próbą analizy tych regulacji w ujęciu porównawczym - przez odwołanie się zarówno do postanowień Dyrektywy, jak i przepisów prawnych oraz orzeczeń sądów konstytucyjnych wybranych krajów członkowskich UE, stanowiących efekt transpozycji Dyrektywy do ich prawodawstwa. Celem podjętej analizy jest ocena polskich dokonań legislacyjnych w dziedzinie uznawanej za newralgiczną z punktu widzenia utrzymania równowagi pomiędzy ochroną dwóch konkurujących ze sobą wartości i interesów społecznych: prywatności człowieka oraz bezpieczeństwa publicznego.

[to be published soon]

Personal tools
Toolbox
  • What links here
  • Related changes
  • Upload file
  • Special pages
  • Printable version